Lëscht vun de lëtzebuergesche Waasserleef mat hiren Anzuchsgebidder

Baseng Niewebaseng Direkt Nieweflëss Rang 3 Rang 4 Rang 5 Rang 6 Rang 7 Rang 8 Rang 9
Meuse Ourthe Fooschtbaach
Kuer Maragole
Millebaach
Wessegbaach
Mierbaach
Rouerbaach
Rhäin
Musel
Sauer Sernigerbaach Kléngelbaach
Kauzebaach
Girsterbaach Buersdreferbaach
Aleferbaach Ueswellerbaach Lannebaach
Lauterbuererbaach Lëtschebaach
Moulbaach
Lameschbaach
Äsbech Haalsbaach
Schwaarz Iernz Halerbaach Haupeschbaach
Tollbaach
Siwebaach
Konsdreferbaach Doosbaach Geisselbaach
Alsbaach
Häerdbaach
Steebaach
Kaasselbaach
Bëlleger Baach
Kesseleksbaach
Gluedbaach
Mandelbaach
Heesterbaach
Geizebaach
Kriibsebaach
Iernsterbaach Eeschbech
Millebaach
Kuerbaach
Our Leitschebaach
Telleschbaach
Lauterbaach
Hinkelsbaach Engbaach
Schmitbaach
Kënzebaach
Ammeschterbaach
Klangbaach
Oolzbaach
Stolzbuerger Akeschterbaach
Gmünder Akeschterbaach Immeschterbaach
Hoseratsbaach
Huschterbaach Bäerbech Bollertsbaach Burbaach
Holbech
Ettebaach
Kellbech
Fallbech
Träsbech Këtschbech
Etschenterbaach
Wouschbech
Ruederbaach Hielsbech
Kënzelbaach Grondbaach
Stroumbaach Folkesbur
Scheierbaach
Bëschlocherbaach
Hengeschterbaach Watzeburen
Feierbech
Jansschleederbaach Roupelsbaach
Belzbur
Laangbaach
Schelsbaach
Niwelsbaach
Feischbur
Réibaach Bierkelburen Weischburen
Wäiss Iernz Kriibsebaach
Keiwelbaach Mosergriecht
Brücherbaach
Ruebisbaach
Deifebaach
Leidebaach
Ousterbur
Manzebaach
Iernzerbaach
Wisbech Wälbaach
Eichelbaach
Leembaach
Wisebaach
Wäissbaach Blaaschenterbaach
Kléngelbaach
Réngelbaach
Schetzelbaach Kalflëssgen
Ditgesbaach
Blees Roukebaach
Ramgriecht
Hiestgriecht
Tandeler Baach Igelsbaach
Mëllerbaach
Maacherbaach
Suessebaach Striedebrucherbaach
Brëntgesbaach
Weschterbaach
Fëschbech
Millebaach Scheedsbaach
Wurmeschterbaach
Bettebur
Enteschbaach
Stool Hämichtbaach
Hiermesbaach
Ochsebaach
Déitzebaach
Hellchebaach
Seiweschbaach
Géisselbaach
Uschbich
Hierchebaach
Rackesbaach
Eitzebaach
Emmicht Reiffeschbaach
Ehlerhämicht
Tirelbaach Stuermbaach
Saasselbaach
Albaach
Riedeschbaach
Haasselbaach
Uelzecht Waark Holzbaach Bätebaach
Kuelbaach
Déifbaach Kolbaach
Wollefsbaach
Buurschterbaach
Baach Roupeschbaach
Lekeschbaach
Bäschterbaach
Maisbich Maisbich (1)
Maisbich (2)
Féischterbaach Rengeschbur
Baach an der Weideschdellt
Feel Schmuelschenderbaach
Feelchen
Albaach
Jongerbaach
Réideschbaach
Méchelbaach Waaschenderbaach
Lirbech
Turelbaach Laangbaach
Welschebaach
Lëpschterbaach
Baach aus der Donneschdelt
Bruchbaach
Fielsterbaach
Haupeschbaach
Ousterbaach
Kiselbaach Widebaach
Atert Schwaarzbaach Helmeschbaach
Rädelsbaach
Buussbaach
Déiwelsbaach
Tonnbaach
Viichtbaach Buttebaach
Baach aus der Routgriecht
Äschbech Kandelbaach
Baach aus dem Griselgrond
Baach aus der Roubricht
Schweebech[1]
Huewelerbaach[2]
Wollefsbaach
Uurbaach
Haasselbaach
Schammicht Baach aus der Rinnheck
Millegruef vun der Iewerlenger Millen
Routbaach Bëschruederbaach Ringbaach
Baach aus dem Wollefsgrond
Breschterbaach
Hueschterbaach Strengbaach
Folschter Baach Bureflass
Dillebaach
Kesselbaach
Pall Näerdener Baach Pull
Mollbaach
Millebaach
Baach aus Séineschbur
Märelbaach
Péilz
Fräsbech
Réitgesbaach
Koulbich Rennbaach
Noutemer Baach
Kalbaach
Mëtschbaach
Zillbech
Wäissefiertchen
Schrondweilerbaach Heimeschbaach
Glaberbaach
Noumerbaach Deifebaach
Weischbech
Baach vum Peffeschbierg
Helbich
Rouschtbaach um Rouscht
Rouschtbaach zu Miesdref
Wëllerbaach Hingerbaach
Bierengerbaach
Äisch Reckenerbaach
Hunnebuer
Kalbaach Mandelbaach
Holertsbaach [1] Ginsbaach[2]
Dondeler Baach Uesbech
Mëlleschbaach
Léisbech
Gieweler Baach
Millebaach
Bech
Durbaach
Kolerbaach
Eiselbaach
Wëlleschbaach
Mënschbaach
Millebaach Këschel
Falterbaach Kätschebaach
Mamer Riedelbaach
Kielbaach Olmerbaach
Faulbaach Meneschbaach Weierbaach
Bräderbaach Fussbaach
Wëlleschbaach
Bierschbaach
Rollengerbaach
Kaasselterbaach Baach aus der Buusserschleed
Siwebuer
Leembaach
Millebaach
Kaylbaach
Wäissbaach
Kléngelbaach
Glasburen zu Dummeldeng (ënnerierdesch)
Millebaach
Péitruss Zéissenger Baach
Grouf
Huerbaach
Drosbech
Izegerbaach Reimeschbaach
Doulemerbaach
Krautemergruef
Bibeschbaach
Diddelengerbaach
Grimmelbaach (Obelerbaach)
Mierbech
Keelbaach Puelbech
Biermecht
Mess Pisbaach Klausbaach Seekelserbaach
Eschbaach
Märelbaach
Séileschbaach
Kiemelbaach Bréckenderbaach
Kazebaach
Dipbech
Homichtbaach
Weischbaach
Méchelbaach Laangmuer
Hingerbaach
Heederbaach
Fussebaach
Holzbaach
Doudeschlach
Heemicht
Wëlschterbaach
Uelbech
Kuelebaach Burebaach
Maanjebaach
Schlënner Maarkebaach
Koulbich
Lëtschbaach
Homesbaach
Kirebur
Diddeschbaach
Wëlzerbaach
Wolz Géischelterbaach Blékbaach
Girschterbaach Doosbaach
Nacherbaach
Laangbaach
Klierf Weierbaach
Krodebaach
Krëpbaach
Jopich
Laaschterbaach
Pënscherbaach Lellgerbaach Helbichbaach
Happerbaach
Léierbech
Weipeschbaach
Lamichtsbaach (Q [3]) Hireschbaach
Këtzerbaach Happerbaach
Weschbichsbaach
Marbich (Q [3]) Kënzbich
Mouderbaach
Aasselbaach
Baierbich
Irbich Hatzelbaach
Spelleschbaach
Fëschbech
Grandsenerbaach
Haardbaach
Wieweschbaach
Froumeschbaach
Eselbaach Ransbaach
Botteschbaach
Bréisbich
Baach
Wolz (Q [3]) Millbech
Reneschbaach
Wemperbaach Rimmelbaach Vogelsburen
Milleschleed Wolkeschburen
Hämichtbaach
Aarzbich
Reischelbaach
Aasburen
Kailsbaach (Q [3])
Esselburen
Trëtterbaach Baach
Nidderbaach
Fueschbech
Kuebener
Éimeschbaach Pesch
Houfelter Kanal (Q [3]) Kalburen
Helzenerbaach (Q [3]) Wolsburen
Huelburen
Fennbaach
Deddelburen
Sporbech
Falbich
Brakelbaach
Ramescherbaach
Osterburen
Habich
Béilsbech
Luckeschbaach
Heffbaach
Stauwelbaach Millebaach
Kléngelbaach
Rénkebaach
Brëllbaach
Follmillbaach
Reichelbaach (Q [3])
Wannschelterbaach
Miederbaach
Beischterbaach Bungersbaach
Steebich
Aksbaach
Himmelbaach Kirel Réisterbaach
Pëtzbaach
Weilerbaach
Eilerburen
Tëtscheburen
Tëttelbaach Rächerbaach
Kirelbaach Kirelbaach (2)
Weilerbaach Albaach Floxburen
Dalerburen
Pëtzer (Q [3])
Steeburen (Q [3])
Wëntgerbaach
Millebaach
Albaach
Aleweier
Ierpeldengerbaach Burebaach
Fallbech (Q [3])
Nirterbaach (Q [3]) Diewelsbaach (Q [3])
Säitertbaach (Q [3])
Hermeschterbaach
Gerelsbaach
Honselerbaach
Schëllerbaach
Fëschbaach
Dirbich
Sporbech
Sunsbech
Baach
Wemperbaach Lingserbaach
Bretemich
Déifebaach Äschbaach
Rannerbaach Mooschterbaach
Rensbaach
Haarderbaach
Boukelsser Baach Rolbaach
Delerbaach
Toodler Baach
Faulbaach
Aleschbaach
Woschenterbaach
Berelsbaach
Heesbech Dickeschbur
Schlirbech (1) Delmeschbaach
Dirbaach Schlirbech (2)
Mineschbaach
Schalbech Ropersbaach Äschbech
Fluesbech
Palbich
Pëtzbech
Rackebaach
Mandelbaach
Fënsterbaach
Dirbech Méchelbaach Waarzelflass
Broubich
Millbech
Ansebech
Heischterbaach
Ningser Baach Wëllerbur (Q [3])
Ueschdrëffer Baach (Q [3]) Lameschbaach
Burbich (Q [3]) Ruebich Fresselburen
Breebich
Béiwener Baach Dirbaach
Joschpich Wengsbech
Birbaach
Wilzbaach
Krupbéiwen (Q [3]) Hömmeschbaach
Harambois
Donkelsser Baach (Q [3])
Soller Baach (Q [3])
Hämichterbaach
Brosbich
Braaschter Flass
Bauschelbaach
Schwäerzerbaach
Mengsbech
Syrbaach Hämicht
Surbich
Bëtler Baach (Q [3])
Hareler Baach(Q [3])
Sir Foolgruet
Schlammbaach Burbaach
Lelligerbaach[4] Huesebaach
Azebaach[2]
Wuelbertsbaach
Faulbich
Mirelbaach
Biwer Baach Breinertbaach Eeschwellerbaach[2]
Buddeler Baach Hoombaach
Bricherbaach [2] Laangbaach Zëttegerbaach
Beidlerbaach
Flueswellerbaach Millebaach
Wierdebaach
Flëpsbaach
Beirenerbaach
Buusbaach
Kazbech
Roudemerbaach Fëschbech
Aasselbaach
Faaschtbaach
Roudemerbaach Quell 2
Kuelesbaach
Bouneschbaach Staflick
Brokelsgriecht
Albaach
Aefelter
Bireler Baach
Schleederbaach
Trudlerbaach
Lafbaach
Leiteschbaach
Rouderbaach
Gehaansbaach
Kelsbaach
Donwer Baach Sterzflass
Wuermer Albaach Hongerbaach
Wäissbaach
Gouschtenger Baach Beyrener Baach [2]
Lennenger Baach Bauschebaach [2] Pëtzegbaach
Alburerbaach
Geessbaach (Gäsbaach)
Albaach op der Hëttermillen
Briedemesser Albaach Ierpeldengerbaach Hesslengerbaach Leiteschbaach
Aasselbaach
Houlbech Kuesselterbaach
Schleebaach
Kurlerbaach
Gander Briedemsbaach
Albaach
Déibich
Hennebaach
Uelesbaach
Grondbäch

Notten änneren

  1. 1,0 1,1 Numm am ënneschte Laf
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Numm am ieweschte Laf
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 Quellbaach
  4. Numm am mëttelse Laf