E Kaffiskichelchen oder eng Mëtsch ass Patisserie, déi ee gewéinlech mueres beim Kaffi ësst.

Zu Lëtzebuerg ginn déi heite Bakwueren zu de Kaffiskichelcher gezielt:

Kuch oder Taarten, déi éischter als Dessert oder nomëttes beim Kaffi zerwéiert ginn, si keng Kaffiskichelcher.