De Parverband Ettelbréck gouf de 6. Mee 2017 mat engem Dekreet vum Bistum ofgeschaaft.

En huet zu der Pastoralregioun Zentrum gehéiert a bestoung aus 5 Pare mat hire respektive Filialkierchen:

Dës Paren a Filialkierche leien um Gebitt vun de Gemengen Ettelbréck, Feelen, Colmer-Bierg, Mäerzeg a Schieren.