Wikipedia:General disclaimer

Editeur vun dësem Internetsite ass d'Wikimedia Foundation Inc., déi der hei kontaktéiere kënnt.