E Louschlëssel ass e Geschier mat dem d'Lou vun engem Eechestamm oder vun de méi décken Eechenäscht lassgemaach gëtt. De Schlëssel gëtt ënner d'Schuel eragedréckt an dann ugehuewen bis d'Lou lassgeet. D'Lou vun de klengen Äscht, de Louklëppelen, gëtt mam Louhummer erofgemaach.

Eng Rëtsch Louschlësselen