Lëscht vun de Fësch zu Lëtzebuerg

Wikimedia-Lëschtenartikel

An dëser Lëscht vun de Fësch zu Lëtzebuerg sinn all Fëschaarten opgezielt déi bis elo zu Lëtzebuerg gesinn oder gefaange goufen, sief et datt s'am Land natierlech virkommen (z. B. d'Baachfrell), oder datt se hei agefouert an ausgesat goufen (z. B. d'Reeboufrell).

Aus praktesche Grënn goufen och d'Néngaen (Petromyzontidae), déi keng Fësch sinn, an d'Lëscht opgeholl.[1]

D'Aartelëscht, an och déi lëtzebuergesch Nimm, baséieren op der Lëscht vum H.J. Troschel, déi 2010 am Buch Fische in Luxemburg vun der Administration de la gestion de l'eau publizéiert goufen.

D'Fësch déi zu Lëtzebuerg heemesch sinn, si mat engem Stärchen (*) markéiert.

Famill Acipenseridae änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Mierstär * Acipenser sturio Europäischer Stör Esturgeon d'Europe Ausgestuerwen  

Famill Anguillidae, Éilen änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Éil * Anguilla anguilla Europäischer Aal Anguille d'Europe Staark a Gefor  

Famill Centrarchidae, Sonnebarschen änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Sonnepiisch Lepomis gibbosus Sonnenbarsch Perche soleil Agebiergert, fest etabléiert  

Famill Clupeidae, Hierken änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Els * Alosa alosa Maifisch Grande alose Ausgestuerwen  
Kleng Els Alosa fallax Finte Alose feinte Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen  

Famill Cobitidae, Grondelen änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Grondel * Barbatula barbatula Bachschmerle Loche franche Net a Gefor  
Déck Grondel * Misgurnus fossilis Schlammpeitzger Loche d'étang Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen  
Kleng Grondel * Cobitis taenia Steinbeißer Loche de rivière Staark a Gefor  

Famill Cottidae, Groppen änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Kauzekapp * Cottus gobio Groppe Chabot commun Net a Gefor  

Famill Cyprinidae, Kaarpefësch änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Aland * Leuciscus idus Aland Ide mélanote Vum Ausstierwe bedreet  
Amerikanesch Ellchen Pimephales sp. - Pimephales Agefouert, dofir net evaluéiert  
Ellchen * Phoxinus phoxinus Elritze Vairon Net a Gefor  
Baarf * Barbus barbus Barbe Barbeau commun A Gefor  
Daimchen * Rhodeus amarus Bitterling Bouvière Staark a Gefor  
Pseudorasbora parva Blaubandbärbling Pseudorasbora Agefouert, dofir net evaluéiert  
Grouss Bréissem * Abramis brama Brachsen Brème commune Net a Gefor  
Minn * Leuciscus cephalus Döbel Chevesne Net a Gefor  
Gibel * Carassius gibelio Giebel Carassin argenté Agefouert, dofir net evaluéiert  
Graasskaarp Ctenopharyngodon idella Graskarpfen Carpe de roseau Agefourt, reproduzéiert sech net zu L.  
Gif * Gobio gobio Gründling Goujon Net a Gefor  
Kleng Bréissem * Abramis bjoerkna Güster Brème bordelière Net a Gefor  
Lau * Leuciscus leuciscus Hasel Vandoise Net a Gefor  
Koppege Kaarp * Carassius carassius Karausche Carassin commun Vum Ausstierwe bedreet  
Liederkaarp * Cyprinus carpio carpio Lederkarpfen Carpe cuir Net a Gefor, Zuuchtform  
Kaarp Cyprinus carpio Karpfen Carpe commune Agefouert, net evaluéiert  
Marmorkaarp Aristichthys nobilis Marmorkarpfen Carpe à grosse tête Agefouert, net evaluéiert  
Moderlieschen Leucaspius delineatus Moderlieschen Able de Heckel Warscheinlech agefouert, net evaluéiert  
Makréil Chondrostoma nasus Nase Hotu A Gefor  
Rapfen * Aspius aspius Rapfen Aspe A Gefor  
Routa * Rutilus rutilus Rotauge Gardon Net a Gefor  
Routfieder * Scardinius erythrophthalmus Rotfeder Rotengle A Gefor  
Schlei * Tinca tinca Schleie Tanche Net a Gefor  
Schneiderfësch * Alburnoides bipunctatus Schneider Spirlin Net a Gefor  
Sëlwerkaarp Hypophthalmichthys molitrix Silberkarpfen Carpe argentée Agefouert, net evaluéiert  
Blénkert * Alburnus alburnus Ukelei Ablette Net a Gefor  

Famill Esocidae, Hiechten änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Hiecht * Esox lucius Hecht Brochet A Gefor  

Famill Gadidae, Quappen änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Laangfëschmudder * Lota lota Quappe Lotte Vum Ausstierwe bedreet  

Famill Gasterosteidae änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Spuerk * Gasterosteus aculeatus Dreistachliger Stichling Épinoche Net a Gefor  

Famill Gobiidae änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Schwaarzmiergrondel * Neogobius melanostomus Schwarzmund-Grundel Gobie à taches noires Net heemesch, eng invasiv Aart  

Famill Ictaluridae änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Zwergwels Ameiurus sp. Katzenwels Barbotte brune Agefouert, dofir net evaluéiert  

Famill Percidae änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Piisch * Perca fluviatilis Flussbarsch Perche commune Net a Gefor  
Zander Sander lucioperca Zander Sandre Agefouert, dofir net evaluéiert  
Steepiisch / Houerekand * Gymnocephalus cernuus Kaulbarsch Grémille A Gefor  

Famill Pleuronectidae, Plattfësch änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Rubbel * Platichthys flesus Flunder Flet commun Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen  

Famill Salmonidae, Salmoniden änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Äsch * Thymallus thymallus Äsche Ombre commun A Gefor  
Baachfrell * Trutta trutta Bachforelle Truite fario Net a Gefor  
Séifrell Salmo trutta lacustris Seeforelle Truite de lac Agefouert, dofir net evaluéiert
Reeboufrell Oncorhynchus mykiss Regenbogenforelle Truite arc-en-ciel Agefouert, dofir net evaluéiert  
Baachsaibling Salvelinus fontinalis Bachsaibling Omble de fontaine Agefouert, dofir net evaluéiert  
Spatznues Coregonus sp. Felchen Coregonus Agefouert, dofir net evaluéiert  
Salem * Salmo salar Lachs Saumon Ausgestuerwen  
Bläiwäisser * Salmo trutta Meerforelle Truite de mer Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen  
Spatznues * Coregonus lavaretus oxyrhinchus Schnäpel Coregonus Ausgestuerwen  
Séisaibling Salvelinus alpinus Seesaibling Omble chevalier Agefouert, dofir net evaluéiert  

Famill Siluridae, Welsen änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Wels * Silurus glanis Europäischer Wels Silure glane A Gefor  

Famill Petromyzontidae, Néngaen änneren

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Nénga * Lampetra planeri Bachneunauge Lamproie de Planer A Gefor  
Lamproer * Lampetra fluviatilis Flussneunauge Lamproie de rivière Ausgestuerwen  
Grousst Nénga * Petromyzon marinus Meerneunauge Lamproie marine Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen  

Literatur änneren

  • Troschel, H.J., 2010. Fische in Luxemburg. Erausgi vun der Administration de la gestion de l'eau, Lëtzebuerg. Imprimerie Fr. Faber, Miersch. 213 S. (2. erweidert an aktualiséiert Oplo).
  • Lëtzebuerger Sportsfederatioun (FLPS), Editeur, ouni Joer (warscheinlech 2020). D'Fësch an d'Fëschwelt zu Lëtzebuerg. Les poissons et la pêche au Luxembourg. Fische und Fischerei in Luxemburg. Imprimerie de l'Est - Echternach, 100 S. Ouni ISBN.

Kuckt och änneren

Referenzen an Notten änneren

  1. D'Fësch selwer gëtt et als sollech net méi an der moderner, phylogeneetescher Klassifikatioun, wou s'op eng Rëtsch aner, strikt monophyletesch Gruppe verdeelt sinn. Aus praktesche Grënn gi si an enger méi traditioneller Klassifikatioun als eege Grupp bäibehalen.