Joseph Zuang

lëtzebuergeschen Turner an Olympionik