Serbesch

slawesch Sprooch

D'serbesch Sprooch (serbesch: srpski jezik, kyrilliza: српски језик) ass eng Standardvarietéit aus dem südslaweschen Aascht vun de slawesche Sproochen a baséiert wéi Bosnesch, Kroatesch a Montenegrinesch op engem štokaveschen Dialekt.

Alphabet änneren

Kyrillesch änneren

Аа Бб
Вв Гг
Дд Ђђ
Ее Жж
Зз Ии
Јј Кк
Лл Љљ
Мм Нн
Њњ Оо
Пп Рр
Сс Тт
Ћћ Уу
Фф Хх
Цц Чч
Џџ Шш