Kanon (Literatur)

E Kanon an der Literatur ass eng Lëscht mat deenen Auteuren oder literaresche Wierker, déi fir wichteg ugesi ginn.