Hexakosioihexekontahexaphobie

Hexakosioihexekontahexaphobie ass d'Angscht virun der Zuel 666, där hir Originn op de Vers 13:18 vun der Apokalyps zeréckgeet. D'Zuel 666 ass nach als Zuel vum Déier oder Zuel vum Antichrist bekannt.