Eng Autobiographie ass eng literaresch Rekonstruktioun vum eegene Liewen oder engem Deel doraus.